CRH verlaagt voorraad drastisch

crh 180pxNa de verovering van de betonsector heeft de Ierse multinational CRH (ca. € 20 miljard omzet) zich ook gericht op de groothandels in sanitair en verwarming. Dit heeft de afgelopen jaren onder meer geresulteerd in overnames van Schrauwen, Lambrechts en Sax in België en Paulsen in Duitsland. Deze bedrijven hebben één of enkele centrale Distributie Centra en 10-tallen filialen en afhaalbalies. Involvation heeft samen met de mensen in de bedrijven het voorraadmanagement geprofessionaliseerd en de voorraad met 25% weten te reduceren en het service level weten te verhogen.

Duurzame voorraadverlaging

CRH zag zich afgelopen jaren geconfronteerd met oplopende voorraden in de groothandels, terwijl de omzetten niet navenant waren toegenomen. Er leek daarbij sprake van een trendbreuk rondom het moment van overname. Involvation heeft een quick scan uitgevoerd om een beeld te krijgen van het verbeterpotentieel. CRH besloot vervolgens om samen met Involvation te zoeken naar een aanpak voor realisatie van een duurzame voorraadverlaging.

Aanpak op maat

CRH wil de individuele groothandels zo veel mogelijk zelfstandig laten opereren, op basis van de eigen resultaatverantwoordelijkheid. Daarom is er een aanpak gevolgd, waarbij de direct betrokkenen van de afzonderlijke groothandels een centrale rol speelden. Met de lokale voorraadbeheerder(s) zijn concrete kansen geïdentificeerd. Met deze voorraadbeheerders is ook telkens intern een concreet verbeterplan gemaakt, dat na te zijn voorgelegd aan het lokale management, ook door henzelf is ingevoerd.

Met deze werkwijze ontstond draagvlak voor de verbeterde werkwijzen, maar wat belangrijker is, de voorraadbeheerders en de rest van de organisatie hebben er ook zelf veel van geleerd. Medewerkers deden nieuwe en betere inzichten op en de organisatie als geheel gaat professioneler om met voorraadmanagement. De lokale bedrijven leerden zelf wat er nodig is om te verbeteren. En de voorraadbeheerders zijn er zo in geslaagd om ingewikkelde theorie echt te begrijpen en praktisch toe te passen. Het leereffect is daarmee enorm, en waarschijnlijk veel groter dan het geval zou zijn bij een standaard klassikale training.

Professioneel voorraadmanagement

Professioneel voorraadmanagement vereist een totaalaanpak. Voorraadmanagement is immers een samenhangend geheel van onder meer werkwijze (proces), parameters, mensen (gebruikers), model, tools (hulpmiddelen) en data (zie figuur 1.). Om de voorraad te verlagen zijn op een aantal fronten verbeteringen doorgevoerd. Over de aanpak van de factor “gebruiker” beschreven we hierboven al het een en ander.

Effectief voorraadmanagement vereist een totaalaanpak

Figuur 1. Effectief voorraadmanagement vereist een totaalaanpak

Op het gebied van “Output” hebben de bedrijven een compleet dashboard ingevoerd waarop zichtbaar is hoe de voorraad zich ontwikkeld in samenhang met het Service Level. Meting van het Service Level is zo belangrijk, omdat het verlenen van service het primaire doel is van de voorraad. Om de voorraad verantwoord te kunnen verlagen is het dan ook zaak om de gevolgen voor het service level nauwgezet te kunnen volgen. Binnen de beide organisaties bestond geen sluitende definitie van Service Level of werd de meting niet door alle disciplines geaccepteerd. Verder is er een voorraadmonitor ontwikkeld die zo veel mogelijk toekomstgerichte informatie gebruikt om te zien hoe de voorraad zich de komende weken waarschijnlijk zal ontwikkelen.

Parameteroptimalisatie

Bij professioneel voorraadmanagement verloopt een groot deel van de dagelijkse besteloperatie automatisch. Het instellen van parameters zoals Service Level, Lead Time en Bestel Interval heeft een grote invloed op de bestellingen. Bij Lambrechts en Schrauwen is werk gemaakt van het correct instellen van Lead Times en bestelintervallen. Vervolgens is een gedifferentieerde service level strategie ontwikkeld waardoor met een veel lagere veiligheidsvoorraad een hoger service level is gerealiseerd. De tool is zo gemaakt dat de voorraadbeheerders zelf de instellingen maandelijks kunnen actualiseren.

Verwachte verkopen baseren op juiste input

De klanten van Schrauwen en Lambrechts kunnen hun spullen direct afhalen of binnen één of twee dagen geleverd krijgen. Daarnaast zijn er echter ook projecten waarvoor de vraag vaak ver van tevoren bekend is. Door deze beide soorten vraag goed uit elkaar te houden wordt voorkomen dat er onnodig voorraad wordt aangehouden voor vraag die prima op order kan worden besteld. Als het ware is de historie waarop de vraagvoorspelling is gebaseerd gezuiverd van verkopen die niet relevant zijn het voorraadbeheer. Tegelijkertijd moet het dagelijks bestelproces wel met deze orders rekening houden als de gevraagde levertermijn daartoe aanleiding geeft.

Voorkomen van incourante voorraad

Het assortiment van de groothandels is breed. Een deel van dit assortiment kent een sterk onregelmatige vraag met maar weinig verkoopmomenten. Het probleem met de voorraad van deze artikelen is vooral het risico dat er te veel wordt besteld op basis van incidentele, soms hoge, verkopen. Om dit goed onder controle te krijgen is een apart model ingevoerd voor deze artikelen. Op basis van bepaalde kenmerken wordt automatisch herkent of artikelen volgens dit model moeten worden bestuurd of volgens het reguliere model.

Gevaarlijke zekerheid

Het reserveringsbeleid is gericht op het zekerstellen van toekomstige leveringen van bepaalde klantorders. Hoe goed het ook is om zekerheid te verschaffen aan bepaalde klanten, als deze voorraad niet kan worden gebruikt voor andere reguliere orders, dan leidt het reserveringsbeleid tot hogere voorraden en een lager service level. Je gaat immers al eerder de voorraad aanvullen, en als je nu een klant kan beleveren, maar dit niet doet omdat voorraad is gereserveerd voor een klantorder die pas hoeft te worden geleverd als de voorraad weer is aangevuld, dan leidt dit ook tot een verlaging van het service level. Na het vaststellen van deze “schade” is een veel terughoudender reserveringsbeleid ingevoerd. Ook hierdoor is de voorraad weer verder gereduceerd.

Uitrol naar Duitse bedrijven

Na deze succesvolle ondersteuning bij de Belgische bedrijven, waarbij de DC voorraad met circa een kwart is gereduceerd, heeft CRH Involvation ook gevraagd in Duitsland te helpen bij het verder professionaliseren van voorraadmanagement bij Paulsen.

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin