New York – black & white

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein